Historie

Vznik

Základní kámen byl položen v blízkosti staršího menšího dřevěného kostela, který byl postaven na konci třicetileté války. Stavba nahradila dřevěný kostel, z něhož se zachovala část vnitřního zařízení. Stavbu kostela inicioval čtvrtý Desfourský majitel Smržovky, Karel Josef Vojtěch Desfours. Vycházela z původního návrhu pražského barokního architekta Antonína Schmidta (Johann Anton Schmidt), který byl ovlivněn Dienzenhoferovým kostelem sv. Jana na Skalce v Praze. Základní kámen ke stavbě byl údajně položen 14. prosince 1767, nicméně v aktuální literatuře bývá uváděn začátek stavby již o rok dříve, což ovšem není v rozporu, protože pokládání základního kamene byla slavnostní ceremonie, která nemusela souviset s technickým začátkem prací. Ostatně prosincový termín by byl pro stavbu nejméně vhodný. Práce na stavbě pokračovaly velmi pomalu. Možná za to mohla válkami oslabená finanční situace hraběte. Dokončení stavby došlo až za vlády patronova synaFrantiška Antonína Desfours. V průběhu stavby, která započala v roce 1765 došlo k částečnému zredukování dispozice a kostel byl dokončen jiným stavitelem. Po dokončení stavby byl 30. září 1781 tento nový kamenný kostel vysvěcen.

Požár a obnova

17. dubna 1967 kostel vyhořel. Oheň pronikl věží a zničil všechny střechy, vážně poškodil klenby, ze kterých se v interiéru zřítily křišťálové lustry a ve věži roztavil zvon ze 17. století. Rekonstrukce střech kostela proběhla v letech 19691971. Obnovena byla i věž kostela, kde byl slavnostně, ale bez halasné publicity, zavěšen zvon pocházející z roku 1663 darovaný litoměřickou konzistoří. Další rekonstrukce se táhly několik desetiletí, než byl exteriér opraven. Oprava fasády začala v roce 1991 a dokončena byla roku 1999. Na obnovu památky přispěl jablonecký okres i místní občané svými dary. K podpoře obnovy byla od roku 1992 zahájena tradice pořádání adventních a benefičních koncertů za účelem sbírek na záchranu kostela. Roku 2000 tak bylo možné začít, díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky, s rozsáhlou a náročnou obnovou interiéru. Velkou měrou se na výdajích za opravy každoročně podílí jak farnost tak i město Smržovka. Od roku 2005 obnově napomohl také výtěžek veřejné sbírky, které uspořádalo občanské sdružení Michael, které bylo založeno v roce 2004 s hlavním cílem: „Podílet se na renovačních, restaurátorských a pomocných pracích, prováděných v kostele sv. Archanděla Michaele ve Smržovce“. V roce 2010 proběhla druhá a v roce 2011 třetí veřejná sbírka. Díky sbírkám se našly prostředky na opravu interiéru: schodiště, zábradlí, varhanní skříně, dvou dveří kostela, sakristie, zrestaurování sochy Panny Marie Immaculatyaj. V letech 2010-2012 byla obnovena elektroinstalace a díky daru nadace Preciosa, města Smržovky a dárců v rámci Noci kostelů byly 1. června slavnostně rozsvíceny tři nové lustry.

Architektura

Exteriér

Kostel je jednolodní, podélný. Presbytář je obdélný. V ose kostela se nachází pravoúhlá přízemní sakristie. Loď má půdorys protáhlého osmiúhelníku s pilířovými kaplemi a oratořemi na kratších stranách a obdélná nehluboká ramena na podélných stranách. Západní průčelí tvoří hranolová věž. Vně je konvexně-konkávní plášť, který je členěný pilastrylizénovými rámci a okny různých tvarů. Věž je kryta cibulovou bání.

Interiér

Presbytář, loď kostela i podvěží jsou sklenuty plackami. Pilířové kaple jsou sklenuty konchouoratoře mají valenou klenbu a sakristie křížovou klenbu. Na pilířích lodi jsoučabrakové pilastry, které nesou kladí.

Vybavení

Hlavní oltář je rokokový a pochází z 2. poloviny 18. století. Na závěrové stěně presbytáře je v řezaném rámu obraz sv. archanděla Michaela od F. Leubnera z Liberce. Před ním se nachází oltářní menza s vysokýmtabernáklem a bočními brankami s monumentálními sochami sv. Petra a Pavla. Oltář sv. Josefa pochází z počátku 18. století a oltář sv. Jana Nepomuckého z 2. třetiny 18. století. V presbytáři se nachází rokokovýoltář Panny Marie, který je novodobě upravený a opatřený sochami sv. Mikuláše a sv. Vojtěcha, a dále je zde oltář Nejsvětějšího Srdce Páně z 1. poloviny 19. století, též novodobě upravený. Rokoková kazatelná pochází ze třetí třetiny 18. století. Jsou na ní sochy božských ctností: socha zpodobňující Víru s andílky a sochy s atributy Naděje a Lásky, a také sochy evangelistů. Dřevěná rokoková soška Immaculaty pochází z poloviny 18. století. Barokní obraz archanděla Michaela pochází z 18. století. Klasicistní dřevěná křtitelnice je z 18. století. V sakristii se nachází kamenná socha Panny Marie z roku 1751.

Zajímavost

Podle tradice byla do pamětní schránky ve věži vložena mimo zakládacích listin také skleněná perla, symbolizující obživu většiny obyvatel smržovského panství, tj. sklářství.

Okolí kostela

Severovýchodně od kostela se nachází rozlehlý hřbitov s barokní kaplí a kamennou zdí.

 

Zdroj informací: www.wikipedie.cz

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz