SPOLEK MICHAEL

 

Díky obětavosti členů spolku Michael se podařilo o prázdninách pravidelně umožnit prohlídku našeho kostela.

V letošním roce jsme opět pro návštěvníky otevřeli v červenci a srpnu dveře našeho kostela.

Pravidelně v neděli odpoledne, v době městských slavností a pro větší skupiny na vyžádání i mimo tuto stanovenou dobu jsme vítali hosty z blízka i turisty ze vzdálenějších částí republiky.

Věrní pravidelní návštěvníci se mohli přesvědčit, že oprava interiéru stále pokračuje – ocenili například vylepšené kostelní lavice ( pan Jiří Dvořák z Tanvaldu) a nově opravené a zavěšené obrazy křížové cesty (manželé Koňaříkovi) vč. jejich osvětlení celkem 44 novými svítidly (sponzorský dar firmy Aldit Jablonec).

Ti, kteří přišli do našeho kostela poprvé , a bylo jich dost i ze vzdálenějších měst , byli překvapeni jeho velikostí a vnitřní rozlohou i jeho osudem po roce 1967. Rádi jsme je se vším seznámili, umožnili prohlídku kaple-zákristie, také se zvědavostí využili možnost vystoupit na kůr a dále až ke zvonu ve věži kostela. Dokonce jeden manželský pár si s elánem zazpíval krátké Hosana nejprve dole a pak i z kůru, byli s akustikou spokojeni,“ jenom ty varhany nám chyběly,“ postěžovali si. To je moc vzdálená budoucnost!

Jsme rádi, že jsme mohli všem poskytnout co nejpřesnější informace, zodpovědět otázky a povědět i o nejbližších plánech oprav .

Velmi nás potěšila zajímavá návštěva sympatické paní Aleny Tollarové.

 Ta pečlivě poslouchala náš výklad, hodně fotografovala a potom napsala hezké povídání o kostele, o spolku Michael a o Smržovce. 

Vše pak poslala s „ ..otázkou poznáte tento kostel?“ na portál www.i60.cz.  Bylo to milé.

Závěrem všem, kteří přišli a vložili do pokladnice v kostele příspěvky na další a další opravy – třeba i základ pro varhany!?

Moc děkujeme a přejeme hezké podzimní dny.

 
 

Hlavní náplní činnosti je bezesporu záchrana barokní památky - kostela sv. Archanděla Michaela ve Smržovce, ale co si konkrétně kladete za cíl?

 

Z našich stanov:

  • podílet se na renovačních, restaurátorských a pomocných pracích, prováděných v kostele sv. Archanděla Michaela s dlouhodobým cílem umožnit využití tohoto objektu pro církevní, kulturní a společenské účely,

  • spolupracovat při realizaci úpravy životního prostředí v okolí hřbitova a kostela podle vypracovaných projektů,

  • podílet se na obnově dalších kulturních památek a přírodních pozoruhodností v okolí Smržovky.

 

Při tom všem spolupracovat s římsko-katolickou farností, s městským úřadem a vedením města a s ostatními občanskými sdruženími. A hlavně přesvědčit všechny obyvatele Smržovky o tom, že tento krásný pozdně barokní kostel je dominantou celého našeho města, že je na Jablonecku považován za jeden z nejkrásnějších chrámů, že je součástí našeho vyhlídkového okruhu a že je tedy v našem vlastním zájmu, aby se stal opět chloubou Smržovky, ne jenom věčně chátrajícím a opravovaným pozůstatkem minulosti. Naším cílem je kostel co nejdříve vrátit náboženským a hlavně kulturním účelům.

 

SPOLEK MICHAEL

Zakladatelka:

- Ing. Věra Koulová

- noví členové jsou vítáni, informace na tel. 603 743 968

 

Spolek Michael

 (dříve občanské  sdružení:  6. února 2004, registrováno na Ministerstvu vnitra ČR 15. března 2004)

 

Poštovní adresa:

Věra Koulová, Občanská 322, 468 51  Smržovka

 

Podmínky členství:

- roční členský příspěvek 50 Kč a hlavně chuť do práce

 

Zápis z valné hromady spolku:

Zápis z valné hromady Spolku ze 16.2.2016.docx (18,4 kB)

 

 

Činnost a hospodaření spolku Michael v roce 2016

Přehled činnosti

Jako každý rok členové spolku po celou dobu zajišťovali běžnou údržbu travnaté plochy, záhonů i keřů v okolí kostela, a to za výrazné pomoci pana Laua a jeho rodinných příslušníků a též pracovníků technických služeb města. Bez úpravy okolí by v zimě nebylo možné uskutečnit žádný koncert, opravdu velmi děkujeme.

Spolu s kulturním střediskem města, ve spolupráci s nečleny sdružení a farním úřadem se podařilo uspořádat sedm koncertů pravidelných, dva mimořádné  a jeden při Noci kostelů.

Velmi nás těší, že u většiny častěji  u nás vystupujících souborů či orchestrů se jedná o benefiční vystoupení, tedy pouze za úhradu nákladů, někdy ani to ne. A vždy slyšíme slova chvály na zdárnou, i když pomalu postupující rekonstrukci interiéru kostela. Velmi si takových ocenění vážíme. 

První koncert  v dubnu byl svým způsobem mimořádný. Poprvé u nás vystoupila Eva Henychová, zpěvačka, kytaristka, skladatelka a  textařka, známá u nás i v zahraničí .Prožili  jsme jeden z nejpůsobivějších kytarových koncertů.

Na jaře nás potěšily děti ze Smržováčku, které v květnu přišly i za velkého deště . Sklidily zasloužený potlesk a poděkování.

Koncem  května  jsme  přivítali Chrámový sbor od  sv. Antonína s provedením sborových částí slavné duchovní skladby Antonína Dvořáka Stabat Mater.

V červnu při Noci kostelů zajistilo hlavní kulturní program Kvarteto učitelů ZUŠ Tanvald spolu s pěveckým souborem Harmonia při ZUŠ Tanvald.   Samostatný kytarový recitál  s duchovní tématikou zahrál Petr Kopejsek, doplnil jej P.Pavel Ajchler.

Po dvou letech k naší velké radosti přijel soubor Iuventus,Gaude,, vítěz mnoha a mnoha mezinárodních soutěží. Pod vedením dirigenta Tomáše Pospíšila jsme si mohli poslechnout mimo jiné též ukázky z jejich úspěšného  samostatného koncertu na Pražském jaru 2016 v Praze.

V červenci projevil zájem uspořádat koncert v našem kostele   Holštýnský komorní soubor z Badendorfu . Členové souboru jsou dvacetiletí nadšenci, kteří každoročně pořádají v době letních měsíců zahraniční turné po Evropě.  V  roce 2016 navšívili Polsko a naši republiku, takže jsme si mohli poslechnout  např.  část Smetanovy Vltavy -  a hráli výborně.

V říjnu na Svatomichalskou poutní slavnost přijeli po dvou letech naši milí přátelé z Prahy Collegium St. Michaeli a  mimo svátek sv. Michaela oslavili s námi též 235 let od vysvěcení našeho kostela – velmi hezká oslava!

V říjnu se jako každý rok sloužila Svatohubertská mše k poctě patrona myslivosti a lovu. Hudbu a zpěv  zajistili Pěvecký sbor Antonín Dvořák z Turnova a Lovecké kvarteto z Valdštejna .

V prosinci i přes velké mrazy přišel zazpívat  věrný Smržováček  a koncem roku jsme se sešli na oblíbeném Zpívání  u jesliček v režii Hanse Laua – nově účinkovalo Trio Vorlík a to výborně!

A ještě několik slov o jednom mimořádném koncertu.   Vedení mateřské školy se rozhodlo uspořádat pravidelnou vánoční besídku dětí ve vyzdobeném kostele. Dohodli jsme se  a Berušky a Broučkové  přišli, zazpívali koledy, přednesli básničky, prohlédli si betlém  a udělali radost nejenom rodičům, ale všem,  kteří přišli. 

Další  činnost členů spolku byla zaměřena na účast při městských akcích, zajištění přístupu do kostela v průběhu letních prázdnin, církevních svátků a městských oslav a pravidelnou informovaností osobní účastí  i  formou webových stránek.

V roce 2016 se podařilo v našem kostele:

Oprava dalších částí opukové podlahy našeho kostela.

Oprava obrazů křížové cesty a její zavěšení. (Koňaříkovi)

Restaurování lavic a postavení stupínku pod lavice.

Provedení textilních sedáků pro lavice. (H. Lau)

Oprava hromosvodů.  ( finančně zajistil  P. P. Ajchler) 

 

Informace o veřejné sbírce – č. účtu: 268250895 /0300

Počáteční zústatek  k 1.1.2015 byl: 28 089,66 Kč. Příjmy 123 894,69 Kč.

Výdaje 64 519 Kč (oprava podlahy). Výdaje 63 120  Kč (oprava lavic)

Konečný zůstatek k 31.12. 2016 byl: 19 860,35 Kč   

Finanční prostředky byly použity na úhradu restaurování lavic , postavení stupínku pod lavice a položení podlahy po celé ploše Zůstatek  Kč byl ponechán na účtu veřejné sbírky k použití pro rok 2017.

Výhled činnosti na rok 2017 

-  položení podlahy pod dva postranní oltáře, případně k jižní části interiéru 

- upevnění světel k  obrazům křížové cesty a na emporu 

-  opravy vnitřních omítek. 

Další činnost bude záviset na množství získaných finančních prostředků veřejnou sbírkou a na případném získání grantů, dotací apod.

Díky velmi dobré spolupráci s MÚ ( pí Sluková) zažádal P.Ajchler o zařazení  kostela do Programu restaurování kulturních památek. V lednu t.r. obdržel souhlasné stanovisko  a na rok 2017 bylo kostelu přiděleno 270 tis. Kč.

Na závěr děkujeme všem, kteří přispívají po celý rok na opravy kostela dary peněžními i věcnými a sponzorsky provedenými pracemi. Děkujeme za pravidelné a nemalé příspěvky městu Smržovka a všem ostatním sponzorům, všem dárcům, kteří přidávali peníze do pokladnice při návštěvách kostela, při koncertech a jiných kulturních akcích.  Jsme velmi vděčni  pracovníkům všech odborů městského úřadu za jejich aktivní pomoc, kterou nám celoročně  poskytují .      Děkujeme.

Věra Koulová,  předsedkyně  

 

 

Historie záchrany kostela po zničujícím požáru z roku 1967

Dne 17. dubna 1967 zachvátil kostel požár, jehož důsledky se dodnes nepodařilo odstranit. 
Oheň pronikl věží a zničil všechny střechy, vážně poškodil klenby, ze kterých se v interiéru zřítily křišťálové lustry a ve věži roztavil zvon ze 17. století.  

 

Rekonstrukce střech kostela proběhla v letech 1969 – 1971. 

Obnovena byla i věž kostela, kde byl slavnostně, ale bez minimální publicity, zavěšen zvon pocházející z roku 1663 darovaný litoměřickou konzistoří. 

Dalším škodám se nepodařilo zabránit, protože tímto záchrana vzácné památky na dlouho skončila.

Obnova kostela opět začala v roce 1991 opravou fasády, která byla dokončena roku 1999.


Na obnovu památky přispíval okres, občané města svými dary, v roce 1992 byla zahájena tradice pořádání adventních a dalších koncertů na záchranu kostela. Roku 2000 tak bylo možné začít s rozsáhlou a náročnou obnovou interiéru, a to díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky. Značnou měrou se na výdajích za opravy každoročně podílí též Římskokatolická farnost Smržovka a město Smržovka, od roku 2005 také výtěžek veřejné sbírky pořádané občanským sdružením Michael. 
 
Občanské sdružení Michael, založené v r. 2004 s hlavním cílem " podílet se na renovačních, restaurátorských a pomocných pracích, prováděných v kostele sv. Archanděla Michaele ve Smržovce" k tomuto účelu otevřel v  r. 2011 již 3. veřejnou sbírku na podporu oprav tohoto kostela.                 

 

Slavnostní venkovní osvětlení kostela se podařilo zrealizovat díky štědrosti dobrého dárce v roce 2009.
V roce 2010 jsme uhradili část 1. etapy nové elektroinstalace a v roce 2011 v plné výši 2.etapu elektroinstalace, což umožnilo uvažovat o plném osvětlení kostela. A to se splnílo v roce 2012, kdy díky velkorysému daru nadace Preciosa (Preciosa-Lustry a.s.),  značnému příspěvku města Smržovky a i našemu příspěvku byly v rámci Noci kostelů v pátek 1. června slavnostně rozsvíceny tři  nové lustry.     Svoji účastí nás při této radostné události poctil pan biskup Jan Baxant a s jeho slovy "Budiž světlo" se naš kostel rozzářil světlem křišťálových lustrů.

 

V roce 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 je zaměřeno hlavní usilí na opravu podlahy našeho kostela, financování rekonstrukce by nebylo možné bez příspěvku dárců. Velké diky patří našemu městu, Nadaci OF, členům i nečlenům sdružení o.s. Michael ze Smržovky, přátelům i z okolí Německa.

 Díky štědrým příspěvkům obyvatel Smržovky i ostatních dárců jsme mohli v průběhu prvních dvou veřejných sbírek v letech 2005  až 2010 přispět významnými částkami na opravu interiéru kostela - schodiště,
 zábradlí, skříň. varhan, opravy dvou dveří kostela, sakristie, zrestaurování sochy Panny Marie Immaculaty a další .

 

 

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně. 

 

Veřejná sbírka pokračuje.

Budeme proto vděční za každý obnos, 

který pošlete na účet  268250895 / 0300  

nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,

 že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.

 

 

Kontakt

Spolek Michael Spolek Michael
Věra Koulová - předsedkyně
Občanská 322
468 51 Smržovka

Tvorba webu, editace - Martin Jakoubek
email: 455455@seznam.cz

Děkujeme všem, kteří přispíváte na opravy kostela finančními dary nebo provedenými pracemi. Děkujeme samozřejmě městu Smržovka a jsme vděčni pracovníkům všech odborům městského úřadu za aktivní pomoc, kterou nám poskytují celoročně.

Veřejná sbírka pokračuje.
Budeme proto vděční za každý obnos,
který pošlete na účet 268250895 / 0300
nebo odevzdáte do pokladniček a ujišťujeme Vás ,
že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu našeho kostela.
603743968 - Věra Koulová ivkoula@seznam.cz